อัสสาลามูอาลัยกุม

"ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความหมายของ ปพ. ต่างๆ

ง่ายๆกับความเข้าใจเรื่อง ปพ. ต่างๆ

ปพ.1 คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน ใช้แจกให้นักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละช่วงชั้น หรือเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียน
ปพ.คือ ประกาศนียบัตร    แจกให้เมื่อนักเรียนจบช่วงชั้นเท่านั้น
ปพ.3 คือ แบบ รายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ให้โรงเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วเขต ส่งไปเก็บไว้ที่กระทรวงฯ
ปพ.4 คือ แบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ออกให้เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น
ปพ.5 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   หรือ เอกสารที่ครูทุกคนต้องทำในทุกรายวิชาที่สอน ทุกห้อง ส่งเทอมละ 1 ครั้งเมื่อส่งเกรดนักเรียนที่ฝ่ายวิชาการ  หากเป็นครูประถมฯ ส่งทุกสิ้นปีการศึกษา 
ปพ.6 คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล   ครูประจำ ชั้นจะต้องออกให้นักเรียนในที่ปรึกษาของตนเองเทอมละ 1 ครั้งหรือปีละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันหากโรงเรียนใดใช้ โปรแกรม student2544  Version 2 Beta 4 เจ้าหน้าที่ GPA จะ print ให้ ครูประจำชั้นแค่ลงลายเซ็น แล้วเสนอให้ ผอ.ลงนาม และให้นักเรียน นำไปให้ผู้ปกครอง รับทราบผลการเรียน  เรียกง่ายๆว่า สมุดแจ้งเกรด  ก็ได้
ปพ.7 คือ ใบรับรองผลการศึกษา  โรงเรียนจะออกให้เมื่อนักเรียนมีความต้องการใช้ เวลาใดๆก็ได้ หมายถึงเมื่อนักเรียนต้องการรับรองว่าตนเองเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้นจริงๆ  หรือ ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อก่อนได้ปพ.1จริงๆ ซึ่งปพ.1จะออกเมื่อ31 มีนาคม แต่ละปี
ปพ.8 คือ เอกสารระเบียนสะสม หมายถึง เอกสารที่มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียน สุขภาพ ของนักเรียนทั้งหมด หากรอกข้อมูลครบในโปรแกรมแล้ว จะprint ได้เลย หรือซื้อจากร้านก็ได้  ใช้เมื่อนักเรียนย้าย หรือเมื่อจบปีการศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียนทั้งหมด
ปพ.9 คือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หมายถึง สมุดที่ใช้ประกอบการย้ายโรงเรียน เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการเรียนว่านักเรียนคนนี้เรียนแต่ละวิชาไปแล้ว กี่จุดประสงค์ กี่หน่วยการเรียน ใช้เมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียน

1 ความคิดเห็น: